Adatkezelési Tájékoztató

Érvényes: 2023.01.09

Személyes adataid kezelője: Az adatkezelő a One Vision Tanácsadó és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság (one-vision.hu, 2040 Budaörs, Kőszikla utca 11.)
Milyen célból, milyen jogalapon és mennyi ideig kerülnek kezelésre a személyes adataid? A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát az alábbi táblázat foglalja össze:
1) Weboldal (https://szaboquartett.com/) látogatása során keletkező adatok kezelése
Google analytics statisztika készítése a weboldalra látogató személy adatkezeléshez történő hozzájárulása a cookie elfogadását követően az adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig tart (Googleben vagy a böngészőben állítható)
Hírlevelek és egyéb értesítések a weboldalra látogató és hírlevélre feliratkozó személy adatkezeléshez történő hozzájárulása a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig tart

A szaboquartett.com oldalra látogató személy, a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Tájékoztató tartalmát.

 

Az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján (a továbbiakban Infotv.) és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/976 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) szerint az adatvédelmi követelmények betartásához szükséges feltételek és az adatkezelés biztonságának megfelelő szintű biztosítása érdekében, a One Vision Tanácsadó és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság (one-vision.hu, 2040 Budaörs, Kőszikla utca 11., a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Milyen jogok illetnek meg?

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyek személyes adatai kezelésének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján

  1. kérelmezheted a Rád vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve a One Vision Tanácsadó és Oktató Kft.-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az általad kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel,
  2. kérelmezheted a Rád vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,
  • kérheted, hogy a One Vision Tanácsadó és Oktató Kft. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,
  1. ha az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A One Vision Tanácsadó és Oktató Kft. a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adataidat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,
  2. ha az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod, akkor élhetsz az adathordozhatósághoz való jogoddal: a Rád vonatkozó, általad a One Vision Tanácsadó és Oktató Kft. rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatok kapcsán kérheted, hogy ezen adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, illetőleg, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Azt is kérheted, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – a személyes adataidat a One Vision Tanácsadó és Oktató Kft. közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelőnek.

 

A személyes adataidnak érdekmérlegelés alapján történő kezelése ellen bármikor tiltakozhatsz. Tiltakozásod díjmentesen megteheted írásban a attila.szabo@szaboquartett.com email címen keresztül.

 

A hírlevelekre való feliratkozás MailChimp-en keresztül történik. A MailChimp adatkezelési tájékoztatóját ide kattintva érheted el.